Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte so
spracovaním vašich osobných údajov súlade s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrane
údajov), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, a to konkrétne: meno, priezvisko,
telefónne číslo a e-mail prevádzkovateľovi spoločnosti
Widerio s. r. o., so sídlom Sabinovská 61, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 53048261, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 40431/P (ďalej len
„Prevádzkovateľ“).
Tento súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom
zasielania marketingových informácií, tzv. „newsletters“, ako aj oznámení ohľadom produktov a
obchodných činností Prevádzkovateľa a s Prevádzkovateľom spriaznených spoločností/osôb.
Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne, jeho obsahu ste porozumeli, čo ste
prejavili jeho zakliknutím.
Tento súhlas poskytujete na dobu 3 rokov, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho
kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla
Prevádzkovateľa, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na privacy@widerio.com.
Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho
políčka. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe. Všetky informácie k
spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných
údajov zverejnených na webovej stránke www.widerio.com.

Widerio, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Ostaňme v kontakte

Email: kontakt@widerio.com
Telefón: +421 907 982 767